Наукові гранти РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Наукові гранти

 

Гранти від міжнародних організацій


 1. "Роль трансформуючих факторів росту в механізмах дії гіпертермії на проліферацію пухлини та нормальних клітин ссавців" (Програма CDA-NIS, Національний інститут раку (NIH, США), 1995-1998) – Науковий керівник ` Стойка Р.С.
 2. "Експресія генів-супресорів пухлини Smad у раку молочної залози та колоректального раку" (Королівська Шведська академія наук (Швеція), 1997-1998) – Науковий спів-керівник – Стойка Р.С.
 3. "Сигналізація трансформуючого фактора росту бета при раку молочної залози людини: дослідження ліганду, рецепторів, експресії білків Smad та інтактності передачі сигналів" (Королівська шведська академія наук (Швеція), 2000-2001) – Науковий спів-керівник – Стойка Р.С.
 4. "Зміни глікопротеїнів плазматичної мембрани при загибелі клітин та їхня роль у розвитку аутоімунних захворювань" (Грант Міністерства освіти і науки Федеративної Республіки Німеччини для співпраці з Міністерством освіти і науки України 2009-2011) – Науковий спів-керівник – Стойка Р.С.
 5. "Функціонально активні колоїдні носії для хімічних, біологічних та мікроелектронних технологій" (грант № 1930 від Науково-технічного центру України (STCU), 2004-2006) – Науковий керівник – доктор хімічних наук, Заіченко О.С., керівник групи – Стойка Р.С., член-кореспондент НАН України.
 6. "Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлини людини" (Грант № 1702 від Науково-технічного центру України, (STCU), 2004-2006) – Науковий спів-керівник – Стойка Р.С.
 7. "Нові функціональні люмінесцентні полімерні та гібридні наночастинки та нанокомпозити із керованими хімічними та фізичними характеристиками" (Грант № 4140 від Науково-технічного центру України, (STCU), 2007-2008) – Науковий керівник – доктор хімічних наук Заіченко О.С., керівник групи – Стойка Р.С., член-кореспондент НАН України.
 8. "Нанорозмірні системи для доставки протипухлинних речовин на основі нових люмінесцентних та рентген-констрастних олігоелектролітів" (Грант № 4953 від Науково-технічного центру України (STCU), 2009-2011) – Науковий керівник – Стойка Р.С., член-кореспондент НАН України, керівник групи – доц. проф. Заіченко О.С.
 9. "Нові функціональні наноматеріали для підвищення ефективності хіміотерапії" (грант № 6256 від Науково-технічного центру України (STCU), 2017-2019) – Науковий спів-керівник – Стойка Р.С.
 10. "Ландоміцин А – новий препарат для хіміотерапії медикаментозно-резистентних пухлин: виробництво, доклінічне дослідження, маркетинг" (CRDF грант №FSCX-14-60609-0 (США – Міністерство освіти і науки України), 2015-2017) – Науковий керівник – Стойка Р.С.
 11. "На шляху до розуміння мереж загибелі клітин лактаптину та їх трансляційного застосування" (Грант від Фонду Фольксваген для співпраці Німеччина-Україна-Росія, 2016-2018) – керівник групи – проф. Кіт Ю.Я.
 12. Грант для 100 найкращих наукових колективів, які співпрацюють з Академією наук Шандунг (Інститут біології, Цзінань, провінція Шандунг, Китайська Народна Республіка, 2020-2022) – Науковий керівник – Стойка Р.С., член-кореспондент НАН України.

 

Гранти від українських організацій


 1. "Дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo". Проект НАНУ (2006-2010) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 2. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гематоонкологічних захворювань". Проект нану №: iii-3-12 (2011-2016) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 3. "Підвищення ефективності дії традиційних та експериментальних лікарських препаратів in vitro та in vivo шляхом їх іммобілізації на нанорозмірних носіях і поєднання з антиоксидантами". Проект НАНУ №: III-3-17 (2017-2021) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 4. "підвищення ефективності доставки цільових генів в рослини за допомогою використання нових нанорозмірних полікатіонних полімерів". (спільно з державною установою "інститут харчової біотехнології та геноміки" нан україни) проект №32ф, 2015-2019) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 5. "Нові підходи для подолання стійкості пухлин до хіміотерапії, зумовленої дерегуляцією клітинної системи глутатіону". (2019-2020) Українсько-білоруський проект ДФФД України – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 6. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за умов їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноламінами". Проект №5.9.1.50 державної цільової науково-технічної програми "нанотехнології та наноматеріали" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 7. "Нові біосумісні полімерні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їх біофункціоналізація і дія на клітини". Проект №101/10Н цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 8. "Дослідження молекулярних механізмів дії та протипухлинної активності новітніх біологічно активних речовин". Грант президента для підтримки досліджень молодих вчених № gp/f32/192-2011 (2011) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 9. "Нові нанорозмірні системи доставки лікарських препаратів до клітин-мішеней". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Gp/F36/408-2012 (2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 10. "Механізми цитотоксичної активності ангуциклінового антибіотика ландоміцину Е щодо пухлинних клітин". Українсько-австрійські білатеральні проекти – № м/577-2011 та м/246-2012 (2011-2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 11. "Інгібування росту експериментальних пухлин із високим аеробним гліколізом: розвиток нових підходів на основі метаболоміки". Грант Президента для обдарованої молоді (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 12. "Використання редокс-модулюючих сполук для підвищення вибірковості дії нових протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський білатеральний проект №Ф54/185-2013 (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 13. "Посилення антинеопластичної активності новітніх протипухлинних препаратів із використанням підходів комбінованої хіміотерапії і покращеної доставки ліків до злоякісних клітин". Українсько-Австрійський білатеральний проект №М/3-2013 та №М/112-2014 (2013-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 14. "Поєднання підходів метаболоміки і нових хіміотерапевтичних засобів у лікуванні лімфом і лейкозів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених №Ф61/96-2015 (2015) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 15. "Редокс-модуляція системи глутатіону в пухлинних клітинах з різною чутливістю до хіміотерапії". Українсько-білоруський білатеральний проект №ф73/85-2016 і ф73/55-2017 (2016-2017) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 16. "Молекулярні механізми модуляторної дії антиоксидантів на терапевтичну активність новітніх протипухлинних препаратів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Ф70/79-2017 (2017) – відповідальний виконавець - к.б.н. Панчук Р.Р.
 17. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". Українсько-австрійський науково-технічний проект №M/104-2019 (2019-2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 18. "Структурно-функціональні закономірності, що визначають протипухлинну активність ангуциклінових антибіотиків родини ландоміцинів". Грант Президента для підтримки досліджень докторів наук на 2019 рік Ф84/202-2019 (2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 19. "Використання модуляторів оксидативного стресу для посилення терапевтичного ефекту традиційних протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський науково-технічний проект №M/117-2019 (2019 -2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 20. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". (2019-2020) Українсько-австрійський проект – Науковий керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 21. "Посилення протипухлинної дії ландоміцину А шляхом його іммобілізації на полі-2-оксазоліновій наноплатформі: ефекти in vitro та in vivo". Грант нан україни для підтримки дослідницьких лабораторій молодих вчених (2018-2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 22. "Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності металовмісних наноматеріалів, що базуються на визначенні характеристик металотіонеїнів водних видів тварин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., Співкерівник – д.б.н. Столяр О.Б., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 23. "Використання ефективних олігоелектролітних систем для доставки генів з метою генетичної трансформації рослинних клітин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 24. "Створення уніфікованих систем, що базуються на функціональних наноносіях для детекції та ізолювання патогенних чинників біологічного походження". Національна академія наук України (2010-2014). Cпів-керівник прoекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 25. "Нoві біосумісні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їхня біофункціоналізація і дія на клітини". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 26. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноамінами". Національна академія наук України (2010-2014). Спів-керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С., виконавець – д.б.н. Панчук Р.Р.
 27. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гемато-онкологічних захворювань". НАН України, 0112U002174 (2012-2016). Науковий керівник – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 28. "Керована доставка цільових генів у клітини ссавців з використанням нових вітчизняних біосумісних полімерних наноматеріалів". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U100197 (2020-2021), керівник – к.б.н. Фінюк Н.С.
 29. "Взаємозв'язок між імуномодуляторною дією і протипухлинною активністю нових гетероциклічних сполук (похідні тіазолу і 4-тіазолідинону)". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U103077 (2020-2024). Науковий керівник – д.б.н. Луцик М.Д.
institut(at)cellbiol.lviv.ua