Умови навчання і проживання » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Умови навчання і проживання іноземців та осіб без громадянства

 

Інститут біології клітини НАН України проводить освітню діяльність з використанням інформаційних ресурсів, навчального обладнання, лабораторій, інших об'єктів, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах за раніше отриманою ліцензією з відповідними ліцензованими обсягами.

 

Використання інформаційних ресурсів.

 

На офіційному веб-сайті Інституту біології клітини НАН України http://www.cellbiol.lviv.ua (далі Інститут) розміщена основна інформація про діяльність закладу освіти.

 

Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності 091 – Біологія в Інституті на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу. Так, для проведення самостійної підготовки функціонує бібліотека загальною площею 24.3 м2 на 15 посадочних місць.

 

Бібліотека забезпечує доступ до періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю, навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (підручники, навчальні посібники, вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання) у достатній кількості.

 

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури налічує 1203 примірників (у додатку до Ліцензійних умов «Відомості про інформаційне забезпечення освітньої програми»). Режим роботи бібліотеки встановлено з урахуванням потреб освітнього процесу і інтенсивності відвідин його учасників.

 

У приміщені наукової бібліотеки забезпечено доступ викладачів і аспірантів до мережі Інтернет (Інститут має гігабітний канал доступу), що створює умови для розширення можливостей отримання необхідної інформації під час освітньо-наукової діяльності. Також є доступ до платного цифрового ресурсу Web of Science, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, згідно з договором ІБК НАНУ з Консорціумом e-VERUM.

 

У бібліотеці Інституту забезпечено наявність не менше п'яти вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю спеціальності 091 – Біологія, найменування яких представлено у Відомостях про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 

У цілому бібліотека забезпечує доступність до навчальних і наукових інформації, підвищення рівня знань, ефективний розвиток освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб науково-педагогічних працівників та аспірантів.

 

Використання навчального обладнання лабораторій.

 

Для здійснення підготовки докторів філософії в Інституті біології клітини НАН України створена відповідна матеріально-технічна база, яка дозволяє проводити навчання аспірантів спеціальності 091 – Біологія із урахуванням обсягу заявленого ліцензійного обсягу.

 

Площа навчальних приміщень за адресою вул. Драгоманова, буд. 14/16, м. Львів, 79005 складає 130.4 м2, у тому числі: приміщення для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 106.1 м2, комп'ютерні лабораторії – 24.3 м2.

 

В Інституті є актова зала площею 72.1 м2 для проведення лекційних занять з навчальних дисциплін циклів професійної, а також загальної підготовки; організаційних, урочистих заходів тощо.

 

Комп'ютерна лабораторія розташована при бібліотеці, обладнана ПК (3 одиниці із строком використання не більше восьми років). Наявне обладнання дозволяє проводити заняття з дисциплін згідно навчального плану з використанням сучасної програмної бази із застосуванням навчальних мультимедійних програм.

 

Обладнання лабораторій та актової зали, необхідних для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців зі спеціальності 091 – Біологія третього освітньо-наукового рівня освіти з підготовки доктора філософії, представлено у Відомостях про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Обладнання та устаткування 2-х лабораторій призначено для забезпечення виконання практичної складової освітньо-наукової програми ІБК НАН України. Одночасно виконувати практичну роботу можуть 12 аспірантів. У наявності сучасні лабораторні меблі. Сучасне обладнання дозволяє проводити експериментальну частину практичних занять відповідно до робочих і навчальних програм навчальних дисциплін циклу професійної підготовки: Цитологія і гістологія; Регуляція проліферації, диференціації та апоптозу клітин; Загальна мікробіологія; Фізіологія і біохімія мікроорганізмів; Мікробна продукція білків; Методи клітинної біології; Біохімія тваринної клітини.

 

У всіх навчальних аудиторіях створено належні умови для забезпечення широкого доступу аспірантів, професорсько-викладацького складу Інституту до мережі Internet.

 

Забезпечення площею приміщень, що використовуються у навчальному процесі для занять аспірантів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо), крім площі за адресою вул. Драгоманова, буд. 14/16, м. Львів, 79005 відбувається згідно до Розпорядження Президії НАН України №328 від 30.05.2016 р. «Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей» (копії додаються) та Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та провадження освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою підготовки докторів філософії між Інститутом біології клітини НАН України та Львівським національним університетом імені Івана Франка МОН України від 13.03.2019 р.

 

Умови проживання.

 

Забезпечення гуртожитком та медичним пунктом, відбувається згідно до Розпорядження Президії НАН України №310 від 24.05.2016 р. «Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг та Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та провадження освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою підготовки докторів філософії між Інститутом біології клітини НАН України та Львівським національним університетом імені Івана Франка МОН України від 13.05.2019 р.

 

Таким чином, підготовка аспірантів зі спеціальності 091 – Біологія третього освітньо-наукового рівня освіти в галузі знань 09 – Біологія повністю забезпечена навчальними аудиторіями, спеціалізованими лабораторіями та кабінетами, обладнанням та устаткуванням, необхідним для виконання освітньої програми підготовки фахівців.

institut(at)cellbiol.lviv.ua