Спеціалізована вчена рада » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Спеціалізована вчена рада

 

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ ВАК/МОНМСУ
Інститут біології клітини НАН України Д 35.246.01 03.00.07 "Мікробіологія"
03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"
11.07.2019 – 15.05.2021 Наказ МОН 22.07.2020 № 946

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

Д 35.246.01

 

Голова ради:

1. Сибірний Андрій Андрійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Заступник голови:

2. Стойка Ростислав Степанович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Вчений секретар:

3. Прокопів Тетяна Маркіянівна, к.біол.н., науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

 

Члени ради:

4. Гончар Михайло Васильович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

5. Данилейченко Валерій Васильович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

6. Дмитрук Костянтин Васильович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

7. Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

8. Кіт Юрій Ярославович, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

9. Корнійчук Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.07;

10. Луцик Максим Дмитрович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

11. Панчук Ростислав Русланович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

12. Смуток Олег Володимирович, д.біол.н., старший дослідник, старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

13. Стасик Олег Володимирович, д.біол.н., старший дослідник, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

14. Сибірна Наталія Олександрівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11;

15. Співак Микола Якович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, спеціальність 03.00.07;

16. Федоренко Віктор Олександрович, д.біол.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут біології клітини, спеціальність 03.00.07;

17. Федорович Дарія Василівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

18. Ященко Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.11.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

08 липня 2021 року Вчена рада Інституту біології клітини НАН України

 

Ухвалила рішення про видачу диплома доктора філософії:


  • м.н.с Дзанаєвій Любові Сергіївні;

  • Маньку Назару Олеговичу.

(протокол №7, наказ №78-к)

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Войчук Сергій Іванович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник директора з наукової роботи, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Назва дисертації – «Механізми дії стресових факторів на біосинтез компонентів клітинної стінки, позаклітинного матриксу та цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Громозова Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Офіційний опонент – Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).

Офіційний опонент – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інституту біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Захист відбудеться "06" травня 2021 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Іваниця В.О.

Федорович Д.В.

Тодосійчук Т.С.

 

01 квітня 2021 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Манько Назар Олегович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Вплив біологічно активних речовин у комплексах з фрагментами хітозану і похідними полівінілпіролідону на життєздатність прокаріотичних та евкаріотичних клітин».

Шифр та назва спеціальності – 091 – біологія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 35.246.002. Утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року №342.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Стойка Ростислав Степанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу (Інститут біології клітини НАН України).

Голова спеціалізованої ради – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Барська Марина Леонідівна, кандидат біологічних наук, учений секретар (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Стасик Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин (Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук).

Дисертацію прийнято до захисту 25 березня 2021 р.

Захист відбудеться "13" травня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.002, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Анотація

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Іскра Р.Я.

 

Висновок про дисертацію:

Висновок

 

Захист дисертаційної роботи Манько Назара Олеговича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – біологія:

відео

аудіо

 

29 березня 2021 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Дзанаєва Любов Сергіївна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Ідентифікація генів, залучених в регуляцію алкогольної ферментації ксилози у рекомбінантних штамів Saccharomyces cerevisiae».

Шифр та назва спеціальності – 091 – біологія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 35.246.001. Утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року №342.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Дмитрук Костянтин Васильович, доктор біологічних наук, ст.н.с., заступник директора з наукової роботи (Інститут біології клітини НАН України).

Голова спеціалізованої ради – Гончар Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу аналітичної біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Стасик Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Янєва Ольга Дорофіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Дисертацію прийнято до захисту 24 березня 2021 р.

Захист відбудеться "11" травня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.001, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Анотація

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Янєва О.Д.

 

Висновок про дисертацію:

Висновок

 

Захист дисертаційної роботи Дзанаєвої Любові Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – біологія:

відео

аудіо

 

29 березня 2021 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Василишин Роксолана Василівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Конструювання поліпшених продуцентів етанолу та глутатіону у дріжджів Оgataea polymorpha».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького).

Захист відбудеться "27" січня 2021 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Корнійчук О.П.

 

24 грудня 2020 р.

institut(at)cellbiol.lviv.ua