Освітня діяльність і нормативні акти » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Інформація про діяльність Інституту біології клітини НАН України

 

Інститут біології клітини НАН України проводить освітню діяльність у сфері вищої освіти (згідно до виду діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД 2010 – 85.42 Вища освіта), надає освітні послуги шляхом здійснення підготовки докторів філософії згідно з діючим порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності – наказ МОН України від 21.10.2016 р. №1464л / Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти через аспірантуру за акредитованою освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія на третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні – Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2351 (Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми – 01.07.2027).

 

Структура ІБК НАН України

 

Дирекція

Директор Інституту СИБІРНИЙ Андрій Андрійович
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
Заступник директора з наукової роботи КІТ Юрій Ярославович
доктор біологічних наук,
професор
Заступник директора з наукової роботи ДМИТРУК Костянтин Васильович
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Учений секретар БАРСЬКА Марина Леонідівна
кандидат біологічних наук
Заступник директора з науково-організаційних питань КАПУСТЯК Костянтин Євгенович
кандидат біологічних наук
 

Адмінуправління

Відділ кадрів та з роботи з іноземцями та особами без громадянства

Начальник відділу кадрів та з роботи з іноземцями та особами без громадянства МУДРАК Анна Миколаївна
Діловод ВОЛОШИН Зоряна Гнатівна
Юрисконсульт ШАФРАНСЬКИЙ Роман Григорович

Бухгалтерія

Головний бухгалтер ДЕМКОВИЧ Мирослава Сильвестрівна
Заступник головного бухгалтера РОЖАК Галина Збігневна
Провідний бухгалтер ПОХОДЕНЬКО Любов Миколаївна
 

Вчена рада ІБК НАН України

Голова вченої ради СИБІРНИЙ Андрій Андрійович
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
 

Науково-дослідні відділи:

Відділ молекулярної генетики і біотехнології, завідувач Сибірний А.А.
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
Відділ аналітичної біотехнології, завідувач Гончар М.В.
доктор біологічних наук,
професор
Відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу, завідувач Стойка Р.С.
доктор біологічних наук,
професор, член-кореспондент НАН України
Відділ сигнальних механізмів клітини, в.о. зав. відділу Стасик О.В.
доктор біологічних наук

 

Аспірантура – підготовка наукових кадрів в аспірантурі з 2016 р. здійснюється за спеціальністю: 091 – Біологія згідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності в ІБК НАН України, наказ МОН України від 21.10.2016 р. №1464л.

 

Докторантура – Розпорядженням Президії НАН України №71 від 10.02.2014 р. ІБК НАН України надано дозвіл на підготовку наукових кадрів через докторантуру за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

 

Спеціалізована вчена рада – Д 35.246.01 по захистах кандидатських і докторських дисертацій (термін дії з 11.07.2016 – 31.12.2019 р.) за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Закони України та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Закон України «Про вищу освіту»

Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Документ 1556-18, чинний, поточна редакція – Редакція від 16.04.2017, підстава 1958-19).

В Законі розкриваються засади підготовки наукових та науково-педагогічних працівників, зокрема, в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі; наукової та науково-технічна діяльність у вузі.

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон від 26.11.2015 № 848-VIII (Документ 848-19, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2017, підстава 1774-19, 1801-19).

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Закон від 10.02.1995 № 51/95-ВР (Документ 51/95-вр, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 затверджене «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

Положення (Документ 309-99-п, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження «ступеня доктора філософії»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (про затвердження Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань)»

Постанова (Документ 656-2015-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 26.03.2016, підстава 173-2016-п (Редакція відбудеться 31.12.2019, підстава 567-2016-п).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

Постанова (Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 18.04.2017, підстава 227-2017-п).

Положення та розпорядження
Інституту біології клітини НАН України

 

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІБК НАН України

 

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти Інституту біології клітини Національної академії наук України

 

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти Інституту біології клітини Національної академії наук України

 

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності аспірантів та здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти у Інституті біології клітини НАН України

 

Тимчасове положення «Про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Інституті біології клітини НАН України»

 

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ІБК НАН України, отриманих у неформальній освіті

 

Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Інституті біології клітини НАН України

 

Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду освітньої програми в Інституті біології клітини НАН України

 

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті біології клітини НАН України за спеціальністю 091 – Біологія

 

Положення про стейкхолдерів освітньо-наукової програми з підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії в Інституті біології клітини НАН України за спеціальністю 091 Біологія

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Інституту біології клітини НАН України

 

Положення про проектні групи і групи забезпечення з розроблення та супроводження освітньо-наукових програм в Інституту біології клітини НАН України

 

Положення про апеляцію результатів перевірки знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІБК НАН України

institut(at)cellbiol.lviv.ua