Articles for 2015 Year » page 10 » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis

 

Research Grants

 

International Grants


 1. "The role of transforming growth factors in the mechanisms of hyperthermia action on the proliferation of tumor and normal mammalian cells" (CDA-NIS Program, National Cancer Institute (NIH, USA), 1995-1998) – Principal Investigator – Stoika R.S.
 2. "Expression of Smad tumor suppressor genes in breast and colorectal cancers" (The Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden), 1997-1998) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 3. "Transforming growth factor beta signalling in human breast cancer: study of ligand, receptors, Smad proteins expression and intactness of the signalling" (The Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden), 2000-2001) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 4. "Changes in plasma membrane glycoproteins at cell death and their role in development of autoimmune diseases" (Grant from Ministry of education and science of Federative Republic of Germany for collaboration with the Ministry of education and science of Ukraine 2009-2011) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 5. "Functionally active colloid carriers for chemical, biological and microelectronic technologies" (Grant #1930 from Science and Technology Center of Ukraine, 2004-2006) – Principal Investigator – Dr.Chem.Sci. Zaichenko O.S., team leader – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine.
 6. "Information videoscope of ultrahigh resolution for investigation of programmed death (apoptosis) of human tumor cells" (Grant #1702 from Science and Technology Center of Ukraine, 2004-2006) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 7. "Novel functiоnal luminescent polymer and hybrid nanoparticles and nano-assembles with directed chemical and physical characteristics" (Grant #4140 from Science and Technology Center of Ukraine, 2007-2008) – Principal Investigator – Dr.Chem.Sci. Zaichenko O.S., team leader – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine.
 8. "Nаnоscale systems fоr delivery of anticancer substances based on novel luminescent and X-ray detectable oligoelectrolytes" (Grant #4953 from Science and Technology Center of Ukraine, 2009-2011) – Principal Investigator – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine, team leader – assoc. prof. Zaichenko O.S.
 9. "Novel functional nanomaterials for enhancement of the efficiency of chemotherapy" (Grant #6256 from Science and Technology Center of Ukraine, 2017-2019) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 10. "Lаndomycin А – a new preparation for chemotherapy of drug-resistant tumors: production, preclinical study, marketing" (CRDF grаnt №FSCX-14-60609-0 (USА – Ministry of education and science of Ukraine), 2015-2017) – Principal Investigator – Stoika R.S.
 11. "Towards understanding of the lactapin cell death networks and their translational application" (Grant from Volkswagen Foundation for Germany-Ukraine-Russia collaboration, 2016-2018) – Team leader – prof. Kit Yu.Ya.
 12. Grant for 100 best scientific teams that collaborate with Shandong Academy of Sciences (Іnstitute of Biology, Jinan, Shandong province, Peoples Republic of China, 2020-2022) – Principal Investigator – Stoika R.S., corr. member of NAS of Ukraine.

 

Grants from Ukrainian Organizations


 1. "Дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo". Проект НАНУ (2006-2010) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 2. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гематоонкологічних захворювань". Проект нану №: iii-3-12 (2011-2016) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 3. "Підвищення ефективності дії традиційних та експериментальних лікарських препаратів in vitro та in vivo шляхом їх іммобілізації на нанорозмірних носіях і поєднання з антиоксидантами". Проект НАНУ №: III-3-17 (2017-2021) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 4. "підвищення ефективності доставки цільових генів в рослини за допомогою використання нових нанорозмірних полікатіонних полімерів". (спільно з державною установою "інститут харчової біотехнології та геноміки" нан україни) проект №32ф, 2015-2019) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 5. "Нові підходи для подолання стійкості пухлин до хіміотерапії, зумовленої дерегуляцією клітинної системи глутатіону". (2019-2020) Українсько-білоруський проект ДФФД України – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 6. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за умов їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноламінами". Проект №5.9.1.50 державної цільової науково-технічної програми "нанотехнології та наноматеріали" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 7. "Нові біосумісні полімерні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їх біофункціоналізація і дія на клітини". Проект №101/10Н цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 8. "Дослідження молекулярних механізмів дії та протипухлинної активності новітніх біологічно активних речовин". Грант президента для підтримки досліджень молодих вчених № gp/f32/192-2011 (2011) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 9. "Нові нанорозмірні системи доставки лікарських препаратів до клітин-мішеней". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Gp/F36/408-2012 (2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 10. "Механізми цитотоксичної активності ангуциклінового антибіотика ландоміцину Е щодо пухлинних клітин". Українсько-австрійські білатеральні проекти – № м/577-2011 та м/246-2012 (2011-2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 11. "Інгібування росту експериментальних пухлин із високим аеробним гліколізом: розвиток нових підходів на основі метаболоміки". Грант Президента для обдарованої молоді (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 12. "Використання редокс-модулюючих сполук для підвищення вибірковості дії нових протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський білатеральний проект №Ф54/185-2013 (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 13. "Посилення антинеопластичної активності новітніх протипухлинних препаратів із використанням підходів комбінованої хіміотерапії і покращеної доставки ліків до злоякісних клітин". Українсько-Австрійський білатеральний проект №М/3-2013 та №М/112-2014 (2013-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 14. "Поєднання підходів метаболоміки і нових хіміотерапевтичних засобів у лікуванні лімфом і лейкозів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених №Ф61/96-2015 (2015) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 15. "Редокс-модуляція системи глутатіону в пухлинних клітинах з різною чутливістю до хіміотерапії". Українсько-білоруський білатеральний проект №ф73/85-2016 і ф73/55-2017 (2016-2017) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 16. "Молекулярні механізми модуляторної дії антиоксидантів на терапевтичну активність новітніх протипухлинних препаратів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Ф70/79-2017 (2017) – відповідальний виконавець - к.б.н. Панчук Р.Р.
 17. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". Українсько-австрійський науково-технічний проект №M/104-2019 (2019-2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 18. "Структурно-функціональні закономірності, що визначають протипухлинну активність ангуциклінових антибіотиків родини ландоміцинів". Грант Президента для підтримки досліджень докторів наук на 2019 рік Ф84/202-2019 (2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 19. "Використання модуляторів оксидативного стресу для посилення терапевтичного ефекту традиційних протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський науково-технічний проект №M/117-2019 (2019 -2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 20. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". (2019-2020) Українсько-австрійський проект – Науковий керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 21. "Посилення протипухлинної дії ландоміцину А шляхом його іммобілізації на полі-2-оксазоліновій наноплатформі: ефекти in vitro та in vivo". Грант нан україни для підтримки дослідницьких лабораторій молодих вчених (2018-2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 22. "Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності металовмісних наноматеріалів, що базуються на визначенні характеристик металотіонеїнів водних видів тварин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., Співкерівник – д.б.н. Столяр О.Б., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 23. "Використання ефективних олігоелектролітних систем для доставки генів з метою генетичної трансформації рослинних клітин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 24. "Створення уніфікованих систем, що базуються на функціональних наноносіях для детекції та ізолювання патогенних чинників біологічного походження". Національна академія наук України (2010-2014). Cпів-керівник прoекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 25. "Нoві біосумісні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їхня біофункціоналізація і дія на клітини". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 26. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноамінами". Національна академія наук України (2010-2014). Спів-керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С., виконавець – д.б.н. Панчук Р.Р.
 27. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гемато-онкологічних захворювань". НАН України, 0112U002174 (2012-2016). Науковий керівник – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 28. "Керована доставка цільових генів у клітини ссавців з використанням нових вітчизняних біосумісних полімерних наноматеріалів". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U100197 (2020-2021), керівник – к.б.н. Фінюк Н.С.
 29. "Взаємозв'язок між імуномодуляторною дією і протипухлинною активністю нових гетероциклічних сполук (похідні тіазолу і 4-тіазолідинону)". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U103077 (2020-2024). Науковий керівник – д.б.н. Луцик М.Д.
Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis

 

Personnel:

 

Supervisor:

 

Performers:

 • Maxim Lutsik – Senior Scientist, Dr.Sci., Professor
 • Rostysav Panchuk – Senior Researcher, PhD
 • Volodymyr Antonyuk – Senior Researcher, M.D., Professor
 • Nataliya Finiuk, – Researcher, PhD
 • Yulia Senkiv – Researcher, PhD
 • N. Kashchak – Researcher, PhD
 • Yu. Kozak – Researcher, PhD
 • Marina Starykovych – Researcher, PhD
 • N. Manko – Researcher
 • Nadiya Skorohid – Researcher
 • Olya Klyuchivska – Researcher
 • I. Ivasechko – Postgraduate
 • M. Klishch – Postgraduate
Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Cell Signaling

 

Head of Department – Oleh Stasyk, PhD, DrSc, senior scientist.

 

The Department conducts comprehensive research aimed at establishing the molecular signaling mechanisms of the response of tumor cells of different organ origin to the deficiency of individual amino acids and the development of new combined approaches of antitumor metabolic therapy.

Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Cell Signaling

 

The Department of Cell Signaling conducts research aimed at increasing the efficacy and selectivity of combined antitumor metabolic therapy based on arginine starvation. In particular, the effect of arginine starvation combined with plant analogues of arginine, canavanine and indospicine, as well as mTOR and MAPK inhibitors on the proliferation and viability of diverse human tumor cells, is studied.

 

Indospicine has been shown for the first time to selectively impair the viability of human colorectal cancer tumor cells during arginine starvation, by integrating into newly synthesized proteins, deregulating the mTOR and MAPK signaling pathways, and causing ER stress and apoptosis. Given that this analogue is not degradated by recombinant human arginase, which is used to achieve deficit of this amino acid in vivo, indospicine is a promising component of combined metabolic therapy. It was also found that inactivation of pro-proliferative ERK and activation of proapoptotic p38 MARK may be one of the causes of antitumor effects of arginine analogues under arginine starvation. Simultaneous impact of canavanine and the autophagy inhibitor chloroquine has been shown to induce apoptotic cell death in SCOV3 ovarian carcinoma cells. It was also found for the first time that knockout of the mTOR TSC2 repressor gene increases the sensitivity of SW480 colorectal carcinoma cells to arginine starvation and sensitizes them to canavanine.

 

The obtained results are also the basis for studying the effectiveness of combined antitumor therapy based on arginine starvation in experimental animal models.

 

Thus, the main research topics of the Department are:

 1. Development of new approaches to anti-tumor metabolic therapy based on individual amino acid starvation.
 2. Study of molecular signaling mechanisms involved in the response of tumor cells to starvation of individual amino acids.
 3. Construction of yeast-based producers of recombinant enzymes for metabolic antitumor therapy.
 4. Utilization of yeast as an experimental model for the study of malignant transformation and neurodegenerative human diseases.
 5. Development of highly selective monoclonal antibodies for biotechnological purposes.

 

The Department of Cell Signaling also actively cooperates with the Faculty of Biology of Lviv Ivan Franko National University. Thus, during 2020 the Department completed 2 course works of 3rd year students, 3 diploma bachelor theses of 4th year students, 3 course works of 1st year masters, and 1 master theses of 2nd year in the specialty "091 Biology".

Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Cell Signaling

 

Publications

 

Year Published scientific articles Total impact factor  
All Including articles in the
international journals
2008 3   ___ View publications
2009 5   ___ View publications
2010 3   ___ View publications
2011 11   12.795 View publications
2012 5   13.262 View publications
2013 4   7.464 View publications
2014 5   6.876 View publications
2015 4   8.659 View publications
2016 8 3 12.300 View publications
2017 4 3 13.940 View publications
2018 5 5 17.590 View publications
2019 2 1 10.659 View publications
2020 6 5 22.000 View publications
2021       View publications

2008

 

 1. Stasyk O.G., Maidan M., Stasyk O.V., Van Dijck P., Thevelein J.M., Sibirny A.A. Identification of hexose transporter-like sensor HXS1 and functional hexose transporter HXT1 in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha // Eukaryotic Cell. -2008.- V.7, № 4. – P.735-746.
 2. Ishchuk O.P., Voronovsky A.Y., Stasyk O.V., Gayda G.Z., Gonchar M.V., Abbas C.A., Sibirny A.A. Improvement of xylose high-temperature fermentation in Hansenula polymorpha due to overexpression of the PDC1 gene coding for pyruvate decarboxylase // FEMS Yeast Research. – 2008. – V.8, № 7. – P.1164-1174.
 3. Sybirna N., Brodiak I., Ferents I., Barska M. The effect of L-arginine on the oxidative modification of plasma fibrinogen under experimental diabetes mellitus in rats // Annal. Univers. Mariae Curie-Sklodovska, sectio AA Biologia – 2008. – V. IX,– P. 115-118.

2009

 

 1. Havrylov S., Rzhepetskyy Yu., Malinowska A., Drobot L., Rendowicz M.J. Proteins recruited by SH3 domains of Ruk/CIN85 adaptor identified by LC-MS/MS // Proteome Science.-2009.-Vol. 7, N21.-P. 1-19.
 2. O.I. Basaraba, M.L. Barska, Ya.P. Bobak, H.Yu. Shuvayeva, S.M. Marchenko, V. R. Savran, N.A. Volodko, V.L. Buchman, L.B. Drobot. Expression of (RUK/CIN85)/(CD2AP/CMS) family adapter proteins in human breast adenocarcinoma // Clin. and Experim. Potol.-2009- V. 9, № 4. – P. 125-130.
 3. Rzhepetskyy Y.А., Svinchuk V.V., Buchman V.L.,Drobot L.B. Comparative analysis of Ruk/CIN85 phosphorylation in rat pheochromocytome cell line PC12 under growth factors stimulation// Clinical and eksperimental pathology. 2009.- V. VIII, №2.- p. 64-67.
 4. Brodyak I.V., Zdioruk N.І., Barska M.L., Vovk O.І., Sybirna N.O. Lectincytochemical analysis of mononuclear leukocyte plasmatic membrane sialocontaining glycoprotein of peripheral blood under type 1 diabetes mellitus // Med.Chim. – 2009. – № 4. – P. 76–79 (Ukrainian).
 5. Zdioruk M.I., Barska M.L., Brodyak I.V., Vovk O.I. Urbanovych A.M., Sybirna N.O. Influence of wortmannin on aggregation ability of neutrophylic granulocytes under type 1 diabetes mellitus / Studia Biologica.– 2009. –V.3, №2. – P. 133–140 (Ukrainian).

2010

 

 1. Bobak Y.P., Vynnytska B.O., Kurlishchuk Y.V., Sibirny A.A., Stasyk O.V. Cancer cell sensitivity to arginine deprivation in vitro is not determined by endogenous levels of arginine metabolic enzymes // Cell Biol Int.-2010.-V.34 (11).-P.1085–1089.
 2. Stadnyk V.V., Izyumovaa L.A., Rzhepetskiy Y.A., Mayor C.Y., Vlizlo V.V. The Antisense Oligonucleotides Decrease Expression of the Cellular Prion // Letters in Drug Design & Discovery.- 2010,-V.7.- P.23-26.
 3. Jóźwiak J., Rzhepetskiy Y., Sobczak M., Kocik E., Skórzewski R., Kłopocka W., Rędowicz M.J. Amebin a novel Amoeba Proteus actin-bundling protein inhibits actomyosin ATPase activity and is essential for Amoeba migration // Archives of Biochemistry and Biophysics.- 2010, (published ahead of print).

 

Tutorials and methodical editions:

 1. Chemistry of the Protein: texbook: [for university students] / [ N.О. Sybyrna, М.V. Gonchar, І.V. Brodyak, О.G. Stasyk, М.L. Barska] edited by Prof. N.О. Sybyrna. - Lviv: Ivan Franko Lviv national University. 2010 - pp.393 . Labeled by MES of Ukraine.

2011

 

 1. Vynnytska B.O., Mayevska O.M., Kurlishchuk Y.V., Bobak Y.P., Stasyk O.V. Canavanine augments proapoptotic effects of arginine deprivation in cultured human cancer cells // Anticancer Drugs. – 2011. – V.22 (2). – P. 148 – 157. (IF=2.407) (Scopus)
 2. Jozwiak J, Rzhepetskyy Y, Sobczak M, Kocik E, Skorzewski R, Klopocka W, Redowicz MJ. C-terminal fragment of amebin promotes actin filament bundling, inhibits acto-myosin ATPase activity and is essential for amoeba migration // Arch. Biochem. Biophys. – 2011. – V. 506(1). – P. 99-108. (IF=2.935) (Scopus)
 3. Nazarko V.Y., Nazarko T.Y., Farre J.C., Stasyk O.V., Warnecke D., Ulaszewski S., Cregg J.M., Sibirny A.A., Subramani S. Atg35, a micropexophagy-specific protein that regulates micropexophagic apparatus formation in Pichia pastoris // Autophagy. – 2011. – V. 7(4). – P. 375-385. (IF=7.453) (Scopus)
 4. Sybirna N., Brodyak I., Zdioruk M., Barska M. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus // Sepsis. 2011. – V. 4(1) – P. 47-55. (Google Scholar)
 5. Стасюк Н.Є., Карпʼяк В.В., Гайда Г.З., Гайда А.В., Стасик О.В., Гончар М.В. Синтез афінних сорбентів для виділення рекомбінантної аргінази і людини із генетично модифікованих дріжджів Нansenula polymorpha //Праці НТШ, Хем. Біохем. – 2011. – Т. 28. – С.139-149. (Google Scholar)
 6. O.I. Chen, L.S. Lyniv, N.I. Igumentseva, M.L. Barska, N.O. Effect of nitric oxide donor on viability of human leukemic cells upon arginine deprivation // Studia Biologica. – 2011. – V. 5, N 2. – P. 17–28. (Google Scholar)
 7. Сибірна Н.О., Здіорук М.І., Бродяк І.В., Барська М.Л., Вовк О.І. Активація фосфатидилінозитол-3′-кіназного шляху лектиніндукованим сигналом через сіаловмісні глікопротеїни мембран лейкоцитів при цукровому діабеті 1-го типу // Укр. біохім. Журнал. – 2011. – Т. 83. - № 5. – С. 22-31. (Google Scholar)
 8. Vovk O.I., Rzhepetskyy Y.A., Pereverzeva H.G., Stasyk O.V. Expression of recombinant human argininosuccinate synthetase in Escherichia coli // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Том 5. - №3 - С. 19–28. (Google Scholar)
 9. Стасюк Н., Гайда Г., Гайда А., Стасик О., Карпʼяк В., Гончар М. Синтез афінних сорбентів для очищення аргінази І людини із рекомбінантних дріжджів Нansenula polymorpha // Праці НТШ, Хем. Біохем. – 2011. – Т.28. – С.139-149. (Google Scholar)
 10. Стасик О. Г., Стасик О. В. Селективна деградація пероксисом у дріжджів Hansenula polymorpha потребує стеролглюкозилтрансферазу Atg26 // Біологічні студії. – 2011. – Т.5, №2. – С. 93-104. (Google Scholar)
 11. Ю.В. Курліщук, Б.О. Винницька-Мироновська, Я.П. Бобак, О.В. Стасик (2011) Вплив метаболітів аргініну на життєздатність людських пухлинних клітин за умов дефіциту цієї амінокислоти in vitro. Біологічні студії. – 2011. - Т.5, №2. - С. 5-16. (Google Scholar)

2012

 

 1. Vynnytska-Myronovska B., Bobak Y., Garbe Y., Dittfeld C., Stasyk O., Kunz-Schughart L.A. Single amino acid arginine starvation efficiently sensitizes cancer cells to canavanine treatment and irradiation // Int. J. Cancer. – 2012. – V. 130, № 9. – P. 2164 – 2175 (IF=6.198). (Scopus)
 2. Zakalskiy AE, Zakalska OM, Rzhepetskyy YA, Potocka N, Stasyk OV, Horak D, Gonchar MV. Overexpression of (His)(6)-tagged human arginase I in Saccharomyces cerevisiae and enzyme purification using metal affinity chromatography // Protein Expr Purif. -2012.- 81(1). –P. 63-68. (IF=1.429) (Scopus)
 3. Samoylenko A., Vynnytska-Myronovska B., Byts N., Kozlova N., Basaraba O., Pasichnyk H., Palyvoda K., Bobak Ya., Barska M., Mayevska O., Rzhepetskyy Y., Shuvayeva H., Lyzogubov V., Usenko V., Savran V., Volodko N., Buchman V.L., Kietzmann T., Drobot L. Increased levels of the HER1 adaptor protein Rukl/CIN85 contribute to breast cancer malignancy // Carcinogenesis. - 2012.- Vol. 33, №10.-P. 1976-1984 (IF=5.635) (Scopus)
 4. Сибірна Н.О., Бродяк І.В., Барська М.Л., Вовк О.І. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3ʼ-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу // Фізіологічний журнал. – 2012. - T. 58, №6. - С. 9-22. (Google Scholar)
 5. O. Chen, M. Barska, N. Sybirna, O. Stasyk. Development and evaluation of HPLC method for arginine assay in biological samples // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Том 60. –С. 73–82. (Google Scholar)

institut(at)cellbiol.lviv.ua